برنجی کرمانشاهی

نون برنجی کرمانشاهی که از مواد درجه یک مانند زعفران روغن کرمانشاهی و ارد برنج اعلی تشکیل شده.برنجی کرمانشاهی ما در طعم و مزه همواره حرف اوئل را میزند و هیچ گاه نشده ما از کیفیت مواد اولیه کم کنیم

محصولات مشابه

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش